Η Google είναι προσπελάσιμη και από το Site σας - Καλώς ορίσατε!

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Η Κοινότητα

Ποια Θέματα θέλετε να προβάλουμε;
 
Καλώς ορίσατε

Καλώς ήλθατε στη δικτυακή παρουσίαση του Οικοδομικού Συν/σμού Υπαλλήλων Α.Τ.Ε.

Αθήνα 28.3.2014

ΘΕΜΑ: Επιστροφή προμηθειών και είσπραξη ασφαλίστρων ζωής

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι με τη μισθοδοσία ή τη σύνταξη μηνός Απριλίου 2014, όπως είχε υποσχεθεί το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ και είχε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου του 2013, σας επιστρέφουμε μέρος της προμήθειας του Συνεταιρισμού ύψους 0,15% επί του υπολοίπου του δανείου σας για ένα έτος. Επιπλέον, επιστρέφουμε τη διαφορά επιτοκίου αναδρομικά από 01/07/13. Ήδη όπως γνωρίζετε, τα δάνειά μας «τρέχουν» με το νέο μειωμένο επιτόκιο. Τον Απρίλιο του 2014 επίσης, θα εισπραχθεί το ασφάλιστρο του 2013, που αφορά την προαιρετική ασφάλεια ζωής για όσους την έχουν κάνει.
Στο σημείο αυτό, θυμίζουμε ότι ο ΟΣΥΑΤΕ έχει ήδη καταβάλει για το 2013 όλα τα ασφάλιστρα (ΟΣΥΑΤΕ 75% - Ασφαλισμένος 25%).
Όσοι τυχόν από τους ασφαλισμένους δεν καταβάλλουν το ποσοστό συμμετοχής τους, του 25% των ασφαλίστρων για οποιοδήποτε λόγο (ανεπάρκεια υπολοίπου, κ.λ.π.) τότε δυστυχώς, δε θα γίνει ανανέωση του ασφαλιστηρίου τους για το έτος 2014.


Αθήνα 5.3.2014

Αποφάσεις της πρόσφατης Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού, που έγινε στις 19.12.2013

Φίλοι Συνεταίροι,

Με την Ανακοίνωσή μας αυτή θέλουμε να σας κάνουμε γνωστές τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, οι οποίες είναι οι εξής:

α) Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2014
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων του Συνεταιρισμού, έτους 2014, όπως είχε προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και παραχώρησε σε αυτό (Δ.Σ.) τη δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίου από κονδύλιο, εάν φυσικά αυτό χρειαστεί.
Ο Προϋπολογισμός που εγκρίθηκε, στοχεύει στην παραπέρα ποσοτική και ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται σε όλους τους συνεταίρους όπως π.χ. να καλύπτει, από ίδια Κεφάλαια, άμεσα και χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, τις σε στεγαστικά δάνεια πρόσθετες και έκτακτες μικρές και μεσαίες ανάγκες των μελών του.

β)Επιστροφή στους συνεταίρους μέρους της προμήθειας που κατέβαλαν, υπέρ του Συνεταιρισμού, για τα δάνεια από Κεφάλαια ΑΤΕ
Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, σε εφαρμογή προηγούμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και θέλοντας να προσφέρει μια οικονομική ανάσα στους συνεταίρους, οι οποίοι δοκιμάζονται δεινά από τις αλλεπάλληλες μειώσεις των εισοδημάτων τους (μειώσεις μισθών και συντάξεων - επιβάρυνση από φόρους κ.λ.π.), εισηγήθηκε στο σώμα, και αυτό ομόφωνα ενέκρινε, την επιστροφή στους συνεταίρους μέρους της προμήθειας που αυτοί κατέβαλαν (για 1 έτος) υπέρ του Συν/σμού, για τα δάνεια που είχαν λάβει από Κεφάλαια της ΑΤΕ.
Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επιστροφή στους συνεταίρους 15 λεπτών από τα συνολικά 40 λεπτά που αυτοί είχαν καταβάλει στο Συνεταιρισμό το 2005, για τα δάνεια που είχαν λάβει από Κεφάλαια της ΑΤΕ.
Ενημερωτικά αναφέρουμε, ότι το ποσό που θα επιστραφεί στους συνεταίρους εκτιμάται ότι θα ανέλθει συνολικά, περίπου στις 160.000 Ευρώ.

γ) Βελτιώσεις στους όρους χορήγησης των στεγαστικών δανείων από Κεφάλαια του Συνεταιρισμού
Το Δ.Σ. του Συν/σμού, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των όρων χορήγησης των δανείων από ίδια Κεφάλαια, πρότεινε στη Γενική Συνέλευση, και αυτή ενέκρινε ομόφωνα, τις εξής βελτιώσεις στους όρους χορήγησης των δανείων από ίδια Κεφάλαια:

 1. Την αύξηση του ανωτέρου ορίου των δανείων που χορηγούνται για κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για την τακτοποίηση των ημι-υπαιθρίων χώρων κ.λ.π., από το ποσό των 1.500 Ευρώ που ίσχυε, στο ποσό των 4.000 Ευρώ, γιατί το πρόσφατο νομικό πλαίσιο για την τακτοποίηση των ημι-υπαιθρίων κ.λ.π. χώρων προβλέπει πολλές περισσότερες ρυθμίσεις.
  Υπενθυμίζουμε, ότι τα συγκεκριμένα δάνεια χορηγούνται βάσει πιστοποιητικών, με επιτόκιο 5% και διάρκεια 5 χρόνων.
 2. Την αύξηση του ανώτερου ορίου των στεγαστικών δανείων από Κεφάλαια του Συνεταιρισμού, που χορηγούνται με προσημείωση, από το ποσό των 20.000 Ευρώ, στο ποσό των 30.000 Ευρώ, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των συνεταίρων, δεδομένου ότι ο Συνεταιρισμός είναι πλέον ο μόνος οργανισμός ο οποίος χορηγεί δάνεια και μάλιστα σε Συνταξιούχους.

  Επίσης ενέκρινε την αύξηση της διάρκειας των παραπάνω δανείων από τα 12 χρόνια, που ίσχυε μέχρι σήμερα, στα 15 χρόνια. 
  Υπενθυμίζουμε ότι τα πιο πάνω στεγαστικά δάνεια, χορηγούνται με επιτόκιο 6% ετησίως.


δ) Αύξηση συμμετοχής Συνεταιρισμού στην κάλυψη των ασφαλίστρων της Ομαδικής Ασφάλισης των ανεξόφλητων υπολοίπων των δανείων α' κατοικίας
Το Δ.Σ. του Συν/σμού, θέλοντας να βοηθήσει οικονομικά τους δοκιμαζόμενους συναδέλφους και εφόσον η συνετή και αποδοτική διαχείριση των οικονομικών του Συνεταιρισμού το επιτρέπει, εισηγήθηκε, και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, την αύξηση για το έτος 2013, στην κάλυψη των ασφαλίστρων για την Ομαδική Ασφάλιση κατά κινδύνων θανάτου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας των ανεξόφλητων υπολοίπων των δανείων Α' κατοικίας που έχουν συνάψει (ως εν ενεργεία υπάλληλοι ή ως συνταξιούχοι) οι συνεταίροι μας, από Κεφάλαια ΑΤΕ μέσω Συνεταιρισμού, από 50% σε 75% και η συμμετοχή των ασφαλισμένων να μειωθεί αντίστοιχα από 50% σε 25%.
Σημειώνουμε ότι το κόστος αυτής της επιπλέον αυξημένης συμμετοχής του ΟΣΥΑΤΕ, υπολογίζεται στο ποσό των 80.000 Ευρώ περίπου και συνολικά στο ποσό των 230.000 Ευρώ για 1 έτος και ότι η συγκεκριμένη Ομαδική Ασφάλιση είναι ένας πράγματι πρωτοποριακός και απόλυτα διασφαλιστικός των συμφερόντων των μελών μας και των οικογενειών τους. Ο ΟΣΥΑΤΕ δε τον πρωτοεφάρμοσε στο Συνδικαλιστικό χώρο το 2004 και έκτοτε λειτουργεί με πλήρη επιτυχία.
Επειδή η συμμετοχή στην ασφάλιση είναι προαιρετική, καλούμε όσα μέλη μας είναι τυχόν ανασφάλιστα να ασφαλιστούν, τόσο τα ίδια, όσο και οι οικογένειές τους.

ε) Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τη διασφάλιση των διαθεσίμων του Συνεταιρισμού
Ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση σχετικά με την υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης (της 10.7.2013), σε ότι αφορά αφορά τη διασφάλιση των διαθεσίμων του Συνεταιρισμού από τυχόν "κούρεμα" των καταθέσεων. (Διασπορά καταθέσεων σε περισσότερες Τράπεζες - Αγορά Εταιρικών Ομολόγων - Επένδυση σε γη).


Οικοδομικός Συν/σμός Υπαλλήλων Α.Τ.Ε.

Η ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει στα μέλη του Ο.Σ.Υ.ΑΤΕ on-line πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, να αναβαθμίσει την επικοινωνία του συνεταιρισμού με τα μέλη του και με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας να βοηθήσει αποτελεσματικά στην ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.
Στόχος μας είναι η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των μελών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού.

Υπηρεσίες Real Estate - Πωλήσεις Ακινήτων


Η απόλυτη και μεθοδικά οργανωμένη δουλειά που προσφέρουμε και η πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτουμε στο χώρο των ακινήτων, αποτελούν την εγγύηση για τους επισκέπτες μας. Η μόνη προϋπόθεση για να Ανεβάσετε και σεις ΔΩΡΕΑΝ στο τρισδιάτατο εκθετήριο μας το ακίνητό σας είναι να έχετε συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής του osyate.gr (περιηγηθείτε πατώντας τα "βελάκια" και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο προβολής του ακινήτου σας).

 Η ικανότητά μας να προβλέπουμε τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς, είναι η εγγύηση για το αποτέλεσμα της συνεργασίας μαζί σας και μας οδηγεί σε πρωτοποριακές και ιδιαίτερα επιτυχημένες νέες δραστηριότητες.

 

Συνάδελφοι,

 Οι υπηρεσίες Real Estate που θα παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, έχουν σαν μοναδικό σκοπό και στόχο να εξυπηρετούν όλους τους συναδέλφους σε πανελλαδικό επίπεδο.

Από σήμερα λοιπόν, έχετε στα χέρια σας ένα ακόμη εργαλείο, προκειμένου εάν και όποτε αποφασίσετε, να προχωρήσετε σε αγορά ή πώληση οποιουδήποτε ακινήτου σας, απευθυνόμενος, μέσα από ένα φιλικό και αξιόπιστο περιβάλλον, σε όλους τους συναδέλφους, ή σε συγγενικά τους πρόσωπα, κατά συνέπεια σ΄ενα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων.
Η καταχώρηση της αγγελίας σας είναι ΔΩΡΕΑΝ για απεριόριστο χρονικό διάστημα.
Η διαμεσολάβηση του ΟΣΥΑΤΕ για την ολοκλήρωση αυτής της πράξης (αγορά – πώληση ) θα γίνεται με το ελάχιστο κόστος των 100 Ευρώ ανά αγοραπωλησία μεταξύ των μελών - συν/φων. Το ποσό αυτό καλύπτει τα έξοδα του Συν/σμού ( παρακολούθηση - ενημέρωση, συντήρηση κ.λπ.).
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ή αν έχετε κάποια πρόταση συνεργασίας, επικοινωνήστε με τον ΟΣΥΑΤΕ.

Είμαστε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι για την έναρξη συνεργασίας μαζί σας με σκοπό να προβούμε στην ολοκλήρωση της κτηματομεσιτικής συναλλαγής της απολύτου προτιμήσεώς σας.

Γιατί ΜΕ τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

 • Διαθέτουμε μεγάλο αρχείο ακινήτων και αγοραστών συνεπώς έχουμε να προτείνουμε πολλές επιλογές.
 • Εξυπηρετείστε από επαγγελματίες με σοβαρότητα και συνέπεια.
 • Η ιστοσελίδα μας αποτελεί ένα πολύ καλό μέσο προβολής και είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε ενδιαφερόμενους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

  Για κάθε σας ερώτηση, πληροφορία ή απορία μην διστάσετε να ανοίξετε ένα λογαριασμό στο osyate.gr για να επικοινωνήσετε μαζί μας.


  Ευχαριστούμε

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ
  ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (6ος όροφος)
  105 64 Αθήνα